Privacy Policy - aangepast 18 juni 2018

De vzw Unie van Regisseurs respecteert de privacy van al haar leden en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft uiterst vertrouwelijk wordt behandeld.

Ons gebruik van verzamelde gegevens:

1. Lidmaatschap

Wanneer u zich lid maakt van de Unie van Regisseurs, vragen we u om persoonsgegevens (contactgegevens + CV of filmografie/IMDB) te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst of het verzoek uit te kunnen voeren. De gegevens worden bijgehouden in eenvoudige documenten (Office of Google docs) op servers van een derde partij, meer specifiek 1/ op onze beveiligde cloud Google Drive, 2/ op het online boekhoudplatform via onze boekhouder Tributa (naam, e-mail, contactgegevens, facturatiegegevens) en 3/ beperkte gegevens (naam, e-mailadres) via onze mailingdienst Mailchimp. Geen van deze gegevens worden echter doorgegeven aan derde partijen tenzij mits uw persoonlijke toestemming of na voorafgaande kennisgeving.

2. Communicatie

Wanneer u e-mails of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De mailcorrespondentie wordt opgeslagen op onze beveiligde mailserver Google Mail. Wij kunnen deze gegevens combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken. Gelieve ons tijdig te informeren over mogelijke adreswijzigingen of nieuwe contactgegevens. Als u uw gegevens aan wilt passen of uzelf uit onze bestanden wilt laten halen, kunt u dit op eenvoudig verzoek via e-mail info@unievanregisseurs.be . Onderaan iedere mailing vindt u de mogelijkheid om uw gegevens aan te passen of om u af te melden.

3. Bewaar - opslagbeleid

Alle contact- of persoonsinformatie met betrekking tot een lidmaatschap en e-mailverkeer worden onbeperkt in de tijd bijgehouden. Het bewaren van deze persoonsgegevens gebeurt op deze 4 locaties - klik link voor de bijhorende privacy policy:

4. Cookies
Zie Privacy Policy van deze website voor het gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst). Voor het gebruik van websites of tools van derden, zie art. 4. Bewaar -en opslagbeleid

5. Doeleinden

De persoonsinformatie die we gebruiken dient enkel om uw lidmaatschap te kunnen regulariseren, u verder te informeren of uit te nodigen via mailings namens de Unie van Regisseurs vzw of u in het kader van uw lidmaatschap persoonlijk te contacteren, om administratieve redenen (zoals facturatie). Concreet verzamelen of gebruiken we geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen en de doeleinden die behoren tot de werking van de Unie van Regisseurs. De Unie van Regisseurs heeft tot doel om samen met haar leden, professioneel actieve onafhankelijke regisseurs bij te dragen om de audiovisuele sector waartoe zij behoort verder te professionaliseren. In dat kader kan het gebeuren dat er onderzoeken of kennisuitwisseling nodig is. De Unie van Regisseurs vzw kan oordelen dat het relevant is om deel uit te maken van een academisch of overheidsonderzoek. In dat geval worden onze leden individueel gevraagd om hieraan deel te nemen. Elk lid kan telkenmale zelf beslissen om hier aan deel te nemen al dan niet. Indien u hier als lid verder nooit aan wenst deel te nemen, kan u dat op eenvoudig verzoek per e-mail info@unievanregisseurs.be laten weten of u zelf uitschrijven via de mailing.

6. Foto- en/of beeldmateriaal op deze website, via mailing of social media.

Behoudens vergissing, zal het gebruik van foto- en/of beeldmateriaal op deze website, via mailing of op social media (Facebook, Youtube & Instagram), steeds gepaard gaan met bronvermelding en mits toestemming van het aangeleverde materiaal door onze leden zelf of via de rechthebbenden. Bij betwisting kan dit eenvoudig worden gemeld via e-mail: info@unievanregisseurs.be en zullen wij het nodige doen om dit te corrigeren. 

7.  Derden

In het kader van de structurele steun die de Unie van Regisseurs ontvangt van het Vlaams Audiovisueel Fonds, rapporteren wij jaarlijks ons jaarverslag met een ledenlijst (naam + e-mailadres) aan het VAF.  Zie privacy beleid van het VAF.

In het kader van sponsoring of samenwerkingen, geven wij nooit uw contactgegevens vrij aan deze derde partijen tenzij mits voorafgaande kennisgeving (zie onze mailings i.h.k.v. uitnodigingen, festivals, samenwerkingen,...) waarop u steeds kan aangeven u daarvoor te schrappen uit de desbetreffende lijsten.

Informatie noch persoonsgegevens worden niet met derden gedeeld, tenzij om aan de gedefinieerde doeleinden zoals boekhoudkundige of administratieve doeleinden van de Unie van Regisseurs vzw te voldoen. In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden, maar enkel mits kennisgave van de betrokken personen. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. Onder derden verstaan wij iedereen die niet in loondienst is van de Unie van Regisseurs VZW of geen deel uitmaakt van de Raad van Bestuur. De Unie van Regisseurs kan indien noodzakelijk voor haar werking, contactgegevens zoals e-mailadressen intern onder de leden delen. Adres- of gsm-nummers worden enkel mits toestemming van de persoon zelf, gedeeld onder de leden. 

In geen geval verstrekken wij contactgegevens noch persoonlijke leden-informatie aan journalisten of media-relaties.

8. Dataverlies

In geval van dataverlies wordt eerst de bron van het lek gezocht en gedicht. Door het beperkte gebruik van derde partijen, kan dit snel en efficiënt gebeuren.

9. Veranderingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

10. Keuzes betreffende persoonsgegevens

Wij bieden al onze leden de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die in onze database zijn opgeslagen. Een aanvraag tot lidmaatschap impliceert automatisch dat u opgenomen kan worden in mailings die uitgestuurd worden door de Unie van Regisseurs vzw. + zie art. 1, 2, 5, 6, 7.

11. Vragen

Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen via info@unievanregisseurs.be